Wycieczka szkolna do Warszawy (14-15 czerwca 2016)

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Ja, niżej podpisany/- a ………………………………………………….. oświadczam, że:

                                             imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna

1. Zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

2. Moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.

3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.

4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.

5. Biorę odpowiedzialność za powrót dziecka do domu po wycieczce.

6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

7. Wszelkie urządzenia typu: telefon komórkowy, aparat cyfrowy i inne, moje dziecko zabiera za moją zgodą i na własną odpowiedzialność.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka
(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: …………………………………………………………

     .........................................           .............................................................................

                                data                                                           czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

REGULAMIN WYCIECZKI

Obowiązkiem każdego uczestnika wycieczki/wyjazdu oraz jego rodziców/prawnych opiekunów jest zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Wszystkich uczestników obowiązuje punktualność podczas wycieczki, stawianie się o ściśle ustalonych przez kierownika wycieczki i opiekunów godzinach w miejscach zbiórek.
 2. Uczniowie, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną - zażywają odpowiednie lekarstwo przed wyjściem z domu.
 3. Podczas wyjazdu/ wycieczki bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom kierownika i opiekunów wycieczki.
 4. Nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, należy przestrzegać obowiązkowego harmonogramu wycieczki.
 5. W czasie podróży nie wolno przemieszczać się po autokarze, zmieniać miejsca, rozmawiać z kierowcą i zakłócać spokoju.
 6. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa podczas przemieszczania się drogami publicznymi.
 7. Dbamy o kulturę osobistą i zachowujemy się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, w tym nie używamy wulgaryzmów.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie informują kierownika wycieczki bądź opiekunów o ewentualnych dolegliwościach dziecka i stosowanych lekach, na kilka dni przed wyjazdem.
 9. Rodzice/ prawni opiekunowie mają świadomość, iż w razie zniszczenia, zdewastowania przez ich dziecko sprzętu lub innych przedmiotów, urządzeń - ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. W przypadku dolegliwości i złego samopoczucia uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie kierownika lub opiekunów wycieczki.
 11. Wszelkie wątpliwości i niejasności zgłaszamy kierownikowi i opiekunom wycieczki.
 12. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, w przypadku dolegliwości lub konieczności udzielenia pomocy medycznej, kierownik wycieczki lub opiekunowie zgłaszają problem do najbliższego punktu pomocy medycznej, za wcześniejszą zgodą rodziców.
 13. Wszelkie urządzenia typu: telefon komórkowy, aparat cyfrowy i inne, uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność.
 14. W autokarze należy pozostawić nienaganny porządek.
 15. Po zakończeniu wycieczki – uczniowie oddalają się do domu za wyraźną zgodą opiekuna lub kierownika wycieczki. Za bezpieczny powrót dziecka do domu odpowiada rodzic/opiekun prawny.

…………………………………………..                              ...........................................................................

               Miejscowość, data                                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                           ...........................................................................        

                                                                                                                  Podpis ucznia-uczestnika wycieczki

Bardzo prosimy rodziców/ opiekunów prawnych o dokładne zapoznanie się z poniższą Polityką obowiązującą w Naszej szkole.

Wszelkie wątpliwości/ uwagi/ pomysły zmian informacji zawartych w poniższym dokumencie prosimy zgłaszać u Szkolnego koordynatora projektu " Chronimy Dzieci" pani B. Łakomskiej.

 Serdecznie dziękujemy !

 

 

Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła [...] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim[życiu]zabagnionego.

                                                                                                              Janusz Korczak

"Szkoła współczesna", 1905

 

 

Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

 

Preambuła

 

 

Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem jest wewnętrznym dokumentem placówki, który zawiera szczegółowe regulacje w zakresie ochrony dziecka, pomaga w rozpoznawaniu i reagowaniu na sytuacje budzące niepokój oraz ustanawia procedury postępowania w przypadku interwencji.

 Główną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników, stażystów, wolontariuszy oraz praktykantów Szkoły Podstawowej w Rudnie jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Pracownicy szkoły dążą do wszechstronnego rozwoju dziecka. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

                Każdy pracownik Szkoły dba o prawidłowy rozwój dziecka i przestrzega wewnątrzszkolnych procedur działania zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie