PLAN PRACY SZKOŁY
2016/2017

 

 

Uroczystość

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie z udziałem dzieci szkolnych i przedszkolnych

01.09.2016 r.,czwartek

godz.9.00 Msza Św.

Godz. 10.00 część artystyczna w szkole

Dożynki Sołeckie

 

MOJA DROGA DO SZKOŁY

Bezpieczne poruszanie się po drodze rowerem – przypomnienie zasad ruchu drogowego

11.09.2016 r., ( zbiórka przed szkołą o godz.14.45) korowód o godz. 15.00

Po korowodzie dzieci zostają na boisku pod opieką rodziców

II tydzień września

Akcja Sprzątanie Świata 2016 Sprzątamy naszą miejscowość "Podaj dalej drugie życie odpadom"

 

Akcja zbiórka kasztanów i żołędzi dla Koła Łowieckiego „Daniel” , „Łoś”

16.09.2016r., (piątek)

 

 

wrzesień , październik

Dzień Edukacji Narodowej 

14.10.2016 r. piątek godz. 9.00 Msza 

godz. 10.00 Akademia w Szkole

Święto Niepodległości- Uroczysty Apel

09 listopada 2016 r., środa godz.09.35

Zabawa Andrzejkowa

 

 

Konkurs " Magiczny Świat Zabawek" 

21 listopada 2016 r., poniedziałek

boisko sportowe od godz.15:30- 18:30

Gala Konkursu 15 listopada 2016r. wtorek

Mikołaj- przedstawienie Mikołajowe

w Kościele dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości

06.12.2016 r.  wtorek godz. 13.00

Kiermasz Świąteczny

27.11.2016 r.  Niedziela

od godz. 14.00 do 17.00

Wigilijki klasowe

Uroczysty apel

22.12.2016 r., czwartek

22.12.2016 r., czwartek godz.11.30

Przedstawienie Jasełkowe w Kościele

15.01.2017 r Niedziela Godz.14.00

Konferencja klasyfikacyjna

10.01.2017r., wtorek godz.15.00

Zabawa Karnawałowa dla dzieci szkolnych i przedszkolnych na boisku sportowym

14.02.2017 r. czwartek od godz. 15:30 do godz. 19.00

Dzień Matematyki Pisanie ogólnopolskiego testu z matematyki „Kangur”

16.03.2017 r., godz. 11:30

Rekolekcje Wielkopostne

 

Dzień Ziemi

10.04.2017 r., Poniedziałek,

11.04.2017 r., Wtorek,

12.04. 2017 r. Środa


27.04.2017 r. 

Przedstawienie Wielkanocne w Kościele

Kwiecień- niedziela godz. 14:00

Dzień Sportu

01.06.2017 r., czwartek

Konferencja klasyfikacyjna

19.06 2017 r., poniedziałek godz.15.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017r., piątek

Godz.9.00 Msza Św. 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szkoła Podstawowa w Rudnie – rok szkolny 2013/2014

 

Termin

Tematyka spotkania

09 września 2013 r.  poniedziałek

- spotkanie informacyjne

 

Godz.16.30 –

zebrania klasowe

 

Godz.17.00 –

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

Organizacja nowego roku szkolnego:

-zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkolnymi, planem pracy szkoły

- omówienie klasowego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

- harmonogram wycieczek klasowych,

- poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ocenianiu),

- wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców  (trójka klasowa),

- wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców  (§ 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty),

- inne: sprawy bieżące

28 października 2013 r.  poniedziałek

Konsultacje  nauczycieli

z rodzicami

od godz.16.00 – 17.00

- warsztaty umiejętności wychowawczych: pedagog szkolny,

- bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

- zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

- zapoznanie z wynikami sprawdzianów próbnych

- konsultacje z rodzicami nt udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

16  grudnia 2013 r.

Zebrania

z rodzicami-

wywiadówka

od godz.16.30

- poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014

- poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych

- problemy wychowawcze w klasie

- inne: bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne

Po zakończeniu  I semestru –  od

15 stycznia 2014 r do 17 stycznia 2014 r

Termin wywiadówki ustala wychowawca

Od godz.16.30

- wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013

- problemy wychowawcze w klasie,

- inne:  bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne

 

 

31 marca 2014 r.

Konsultacje  nauczycieli

z rodzicami

od godz.16.00 – 17.00

 

- bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

- zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

- konsultacje z rodzicami nt udzielanej pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uczniom

19  maja  2014r.

Zebrania

z rodzicami-

wywiadówka

od godz.16.30

- poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania zgodnie ze statutem szkoły

- poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych

- bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

Po zakończeniu

II semestru –

d 24 czerwca 2014r

do 26 czerwca 2014r.

Termin  spotkania ustala wychowawca

Od godz.16.30

- bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

- podsumowanie pracy klasy i szkoły,

- zapoznanie z wynikami Sprawdzianu  Szóstoklasisty

 

 

 

HARMONOGRAM ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Szkoła Podstawowa w Rudnie  rok szkolny 2013/2014

 

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

oraz Pasowanie Pierwszoklasisty na Ucznia Szkoły Podstawowej

w Rudnie

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: M. Mamok - Migurska

Przygotowanie Sali oraz Pasowanie na ucznia:

- dekoracja, nagłośnienie : A.Pilch

02.09.2013 r.,

Poniedziałek

godz.9.00  Msza Św.

 

godz.9.45 część artystyczna w szkole

Dożynki Sołeckie

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne poruszanie się po drodze rowerem – przypomnienie zasad

Opieka nad uczniami w czasie korowodu dożynkowego: dyrektor szkoły, M. Mamok – Migurska, R.Sowa,

K.Chowaniec- zdjęcia

Część artystyczna: M.Mamok- Migurska

Przygotowanie transparentów:

B.Petryków - Podwórny

 

R.Sowa, klasy I - VI

15.09.2013 r.,

niedziela

godz.14.00

 

Po korowodzie dzieci zostają

pod opieką rodziców

 

 

II tydzień września

Akcja Sprzątanie Świata-

Sprzątamy naszą miejscowość.

 

 

Integracja z osobami niepełnosprawnymi

 

 

Akcja zbiórka kasztanów i żołędzi dla Koła Łowieckiego „Daniel” , „Łoś”

Wychowawcy klas IV – VI

na godz. wychowawczej.

Klasy I – III w ramach edukacji przyrodniczej

 

M.Mamok – Migurska, P. Szczepaniak, M.Prochota

– klasa V i  VI

 

Klasa II – A.Sołtysiak

20.09.2013r

 

 

17.09.2013r

boisko sportowe od godz.9.45

do 12.45

 

 

wrzesień , październik

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

M.Prochota, B.Kaczmarczyk, K.Chowaniec, A.Sołtysiak

Terminy ustala  przewodniczący zespołu

Dzień Edukacji Narodowej

- zajęcia opiekuńczo wychowawcze

Uroczysta Msza Św. w Kościele

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna oraz zaproszenia: klasa I

A.Pilch. Przygotowanie Sali:- dekoracja A.Pilch

Samorząd Szkolny

14.10.2013 r.,

Poniedziałek

Godz.9.00

 

Święto Niepodległości

Uroczysty Apel

Część artystyczna oraz dekoracja

klasa IV:, B.Petryków - Podwórny

07 listopada 2013 r., poniedziałek

Godz.11.30

Zabawa Andrzejkowa

Nagłośnienie i muzyka Rada Rodziców

Konkursy i wróżby Samorząd Szkolny.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z harmonogramem

Harmonogram dyżurów nauczycieli:

Klasy I – III K.Krusiec, A.Pilch,.A.Sołtysiak

Klasy IV – VI R. Sowa, J.Piec , M.Ojak

25 listopada 2013 r.,

poniedziałek

 

 

 

Od 15.00 do 16.30

Od 16.30 do 18.30

Mikołaj- przedstawienie Mikołajowe w Kościele

dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości

Część artystyczna: K.Kwiecień,

Klasa III

Przygotowanie dekoracji:  K.Krusiec

06.12.2013

Piątek

Godz.13.30

Kiermasz Świąteczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartki Świąteczne

Część oficjalna:

- dyrektor szkoły

Część artystyczna: wychowawcy klas I - VI

Przygotowanie dekoracji sal: M.Ojak, B.Petryków - Podwórny

Wykonanie zaproszeń: K.Chowaniec ( do 20.11.2013), P.M.Ojak prace dzieci klas IV - VI

Pomoc w pracach porządkowych : P.Szczepaniak, R.Sowa

Osoba koordynująca : B.Kaczmarczyk.

Każdy n-l   przygotowuje 15 kartek ręcznie robionych z życzeniami ( oddaje w sekretariacie do 25 11.2013r)

K.Kwiecień kartki szkolne

01.12.2013r

Niedziela

od godz.14.00 do 17.00

 

 

 

 

od 17.00 do 19.00

Wigilijki klasowe

 

 

 

Spotkanie opłatkowe dla pracowników

szkoły

Wychowawcy klas

 

Uroczysty apel: Samorząd Szkolny ,

A.Sołtysiak - Klasa II

 

Dyrektor

20.12.2013 r.,

Piątek Godz.11.50

Godz.11.30

 

18.12.2013r.

Przedstawienie Jasełkowe

w Kościele

Część artystyczna: K.Kwiecień, B.Kaczmarczyk

Przygotowanie dekoracji: A.Pilch

12.01.2014

Niedziela

Godz.14.00

Konferencja klasyfikacyjna

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna

13.01.2014 r.,

Poniedziałek

Godz.14.45

Zabawa Karnawałowa dla dzieci

Rada Rodziców, Samorząd Szkolny

 

02.02 2014r.

od Godz.15.00

do godz.19.00

Dzień Matematyki

Pisanie testu „Kangur”

M. Prochota, klasa VI

 

 

 

13.03. 2014 r.

godz.11.30

Rekolekcje Wielkopostne

Dzień Ziemi

 

 

 

 

Akcja „ Szalik dla dzieci z Afganistanu”

Katecheta. K.Kwiecień

M.Prochota

 

 

 

 

K.Kwiecień, Samorząd Szkolny

14.04.2014 r.,

Poniedziałek

 

15.04.2014 r.,

Wtorek,

16.04.2014 r.,

Środa

cały rok szkolny

Przedstawienie Papieskie

Część artystyczna: K.Kwiecień

Dekoracja: M.Ojak

 

18.05. 2014 r.

niedziela

Godz.14.00

Dzień Dziecka-Dzień Sportu

P.Szczepaniak

 

 

02.06.2014

Poniedziałek 7 i 8 lekcja

Zielona Szkoła –

wyjazd uczniów klasy III

Dyrektor szkoły, K.Krusiec, P.Szczepaniak

Termin do ustalenia z rodzicami

14 dni

Ośrodek „Primavera”

w Jastrzębiej Górze

Konferencja klasyfikacyjna

 

 

Dyrektor szkoły , Rada Pedagogiczna

23.06 2014r.

poniedziałek

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Uroczysta Msza Św. w Kościele

 

 

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: M.Prochota,

M.Mamok - Migurska

Przygotowanie Sali:

- dekoracja; M.Ojak

27 czerwca 2014r., piątek

Godz.9.00

 

Godz.9.45

 

Przydział czynności dodatkowych nauczycielom:

·Zawody sportowe zgodnie z harmonogramem, prowadzenie  Kroniki Sportowej, gazetka sportowa , Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole  i OC w szkole –  P. Szczepaniak

·Wydawanie miesięcznika gazetki szkolnej „Szkolniaczek”, redagowanie tekstów na stronę szkolną , promocja szkoły, prowadzenie Kroniki Szkolnej – B.Kaczmarczyk, A Sołtysiak

·Aktualizacja szkolnej strony internetowej, - K.Chowaniec. Teksty na stronie szkolnej ukazują się w ciągu trzech dni po uroczystości szkolnej- wszyscy nauczyciele zgodnie z wydarzeniami szkolnymi , udziałem uczniów w konkursach itp.

·Dekoracja okien sali gimnastycznej , drzwi wejściowych, sali klasy IV, korytarzy – M. Ojak  przez cały rok szkolny

·Gazetka dla rodziców – K.Kwiecień

·Gazetka osiągnięcia uczniów – B. Petryków - Podwórny

·Organizacja VI Gminnego Konkursu pod Patronatem Wójta Gminy Rudziniec „Czytanie  ze zrozumieniem dla uczniów klas III szkół podstawowych” A.Sołtysiak, A.Pilch

·Osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczniów do egzaminu na Kartę Rowerową– R.Sowa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

2.01.2014 czwartek, 03.01.2014 piątek, 01.04.2014r wtorekSPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY, 02.05.2014 piątek- Dzień Otwarty w Szkole, 20.06.2014 piątek

Przerwa świąteczna: od 21.12.2013r do 01.01.2014r    oraz      od 17.04.2014r do 22.04.2014r.

FERIE  ZIMOWE:  od 20.01.2014r do 02.02.2014r.

Przez cały rok szkolny w szkole trwają  akcje: „Zbiórka makulatury” , „Koreczek na wózeczek”, baterii.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie