Podstawa prawna:

 

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487)

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490)

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1489)

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228 poz. 1491)

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228 poz. 1488)

♦ Rozporządzenie MEN z dnia 17grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. Nr 6 poz.23)

 

 

Zakres, w którym udzielamy uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dotyczy zatem trzech obszarów jego funkcjonowania:

 

- funkcjonowania percepcyjno – poznawczego,

- funkcjonowania zdrowotnego,

- funkcjonowania społecznego

 

 

● Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana i organizowana uczniom, którzy uczęszczają do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom i nauczycielom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

● Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego,  kontaktami środowiskowymi,

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

● Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

- rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

- rozwiązywaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów

 

 

● Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor, udziela się jej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy tej udzielają:

- nauczyciele,

- wychowawcy grup wychowawczych,

- specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zwani „specjalistami”.

 

● Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom:

 1. klasy terapeutyczne,
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 4. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno –kompensacyjne, logopedyczne,

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

5)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

6)  porady i konsultacje

 

 

● Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 

● Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej rodzicom uczniów i nauczycielom w przedszkolu, szkole i placówce:

- porady,

- konsultacje,

- warsztaty,

- szkolenia

 

● Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

-ucznia,

- rodziców ucznia,

- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

- poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- asystenta edukacji romskiej,

-pomocy nauczyciela

 

 

 

 

Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi przedszkola, szkoły, placówki

 

►Składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

 

►Zespół tworzy dyrektor niezwłocznie po:

- otrzymaniu orzeczenia lub opinii z PPP,

lub

- przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

►Ma wyznaczonego przez dyrektora koordynatora, jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 

►Wykonuje n/w zadania:

 • ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

●    określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii PPP,

 • planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgmazjalnej,
 • przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia ją dyrektorowi po każdym spotkaniu,
 • opracowuje dla ucznia plan działań wspierających,
 • dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • odbywa spotkania, zgodnie z poniższym opisem.

 

Spotkania zespołu

 

 • Odbywają się w miarę potrzeb.
 • Spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.
 • W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, których o terminie spotkania zespołu informuje dyrektor.
 • W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

- na wniosek dyrektora przedstawiciel PPP, w tym poradni specjalistycznej

- na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista.

 • Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu
 • Terminy spotkań zespołu i podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu znajdują się w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, nie ma więc potrzeby pisać protokołu spotkań.

 

Zadania dyrektora przedszkola, szkoły, placówki

 

 • Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • Tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniowi.
 • Wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów.
 • Na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN.
 • Informuje na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu.
 • W/w ustalenia wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza datę i podpis.
 • Informuje rodziców o terminie spotkania zespołu.
 • Wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli PPP, w tym poradni specjalistycznej.
 • Przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu zespołu.
 • Decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne, wychowawcy klasy terapeutycznej.

 

Czynności koordynatora zespołu – propozycja

 

 • Zwołuje spotkanie zespołu, podając cel spotkania.
 • Prowadzi spotkanie.
 • Kieruje pracami zespołu.
 • Przedstawia dyrektorowi zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wypracowane przez zespół.
 • Dba o wypełnienie karty indywidualnych potrzeb ucznia, w tym po spotkaniu o podpisy osób, które wzięły w nim udział.
 • Przedstawia dyrektorowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu.
 • Pobiera i oddaje kartę z indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 • Poucza osoby biorące udział w spotkaniu zespołu o obowiązku nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu (najlepiej na początku spotkania).
 • Nawiązuje kontakty z PPP, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie...)

 

 

Etapy działań przedszkola, szkoły związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno -pedagogicznej - lista kontrolna

 

 

 

1. Powołanie przez dyrektora zespołu do planowania i koordynowania udzielania   pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi niezwłocznie po:

- otrzymaniu orzeczenia lub opinii z PPP,

lub

- przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

2. Wyznaczenie przez dyrektora osoby koordynującej pracę zespołu.

3. Spotkanie zespołu w celu założenia karty indywidualnych potrzeb ucznia i ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określenia zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które są częścią karty.

4.   Przekazanie dyrektorowi w/w zaleceń.

 1. Ustalenie prze dyrektora formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN.
 2. Niezwłoczna informacja pisemna dyrektora do rodziców lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane
 3. Opracowanie przez zespół planu działań wspierających dla ucznia na podstawie w/w ustaleń dyrektora; zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.
 4. Prowadzenie przez zespół karty indywidualnych potrzeb ucznia.
 5. Spotkania zespołu ze zwróceniem uwagi na spotkania dotyczące oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi.
 6. Przedstawianie karty indywidualnych potrzeb ucznia dyrektorowi po każdym  spotkaniu.
 7. Dołączenie karty do indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 8. Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia lub pełnoletniemu uczniowi po ukończeniu przedszkola/szkoły lub po przejściu ucznia do innego przedszkola/szkoły; w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń został przyjęty.

 

 

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa:

 1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.
 2. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym).
 3. Formy i metody pracy z uczniem.
 4. Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 5. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z PPP, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz jego  możliwości psychofizyczne.
 7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy.

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie