Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie "Anioły ze Szkoły". Skupia on dzieci i młodzież, które chcą pomagać zwierzętom. 

Więcej informacji o akcji na www.aniolyzeszkoly.pl

plakat-jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo-chrońmy-dzieci

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu "Chronimy Dzieci" profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem  i  koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Realizację programu w naszej szkole prowadzi Pani Barbara Łakomska (nauczyciel języka angielskiego). 

Pro­gram Ar­ty­stycz­ny skie­ro­wa­ny był do naj­młod­szych, by przez śpiew mogli ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry.

Pro­gram wspie­rał roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.

Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu były m.in.: do­dat­ko­we lek­cji śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

Czytaj więcej...

Projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Gliwickim poprzez
- realizację w 24 szkołach i 2 przedszkolach z terenu powiatu rocznych planów wspomagania dostosowanych do potrzeb rozwojowych danej placówki, które wynikają ze zdiagnozowania obszarów wymagających szczególnego wsparcia;
- stworzenie i prowadzenie dla pracowników tych placówek 4 różnych tematycznie sieci współpracy i samokształcenia.

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Aktywna edukacja organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie