UCHWAŁA NR XVIII/163/2016
Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie:    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Rudziniec

u c h w a l a:

§ 1.

Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

3

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

2

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3

Zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec

1

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 

§ 2.

Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Średni wynik sprawdzianu         po kl. VI szkoły podstawowej

90-100%  -  3 pkt

80-89%  -  2 pkt

70-79%  -  1 pkt

1-3

Kopia zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po kl. VI szkoły podstawowej

2

Świadectwo z wyróżnieniem

3

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na terenie Gminy Rudziniec

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

4

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się  o przyjęcie do gimnazjum

1

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

 

 

§ 3.

Kryteria określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec w procesie rekrutacji          od roku szkolnego 2016/2017.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 256  poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Rudziniec określa:

  1. 1.kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Rudziniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, w przypadku dysponowania przez te szkoły wolnymi miejscami, z uwzględnieniem zapewnienia realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
  2. 2.dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Przedmiotowa uchwała będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 30/2016

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 29 stycznia 2016 roku

 

 

 

w sprawie:   ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny  2016/2017

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

  1. 1.Ustalam harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczące roku szkolnego 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

  1. 2.Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

 

  1. 1)dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

-  załącznik nr 1,

 

  1. 2)dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

 

 

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudziniec oraz         na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez         Gminę  Rudziniec.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2016

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 10 do 31 marca 2016 roku

 

od 4 maja do 6 maja 2016 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 1 do 21 kwietnia 2016 roku

 

od 9 do 30 maja 2016 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

22 kwietnia 2016 roku

 

1 czerwca 2016 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 25 do 27 kwietnia 2016 roku

 

od 2 do 7 czerwca 2016 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

29 kwietnia 2016 roku

 

10 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 30/2016

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 29.01.2016 r.

 

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

ORAZ  POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 10 do 31 marca 2016 roku

 

 od 4 do 6 maja 2016 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 1do 21 kwietnia 2016 roku

 

od 9 do 30 maja 2016 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

22 kwietnia 2016 roku

 

1 czerwca 2016 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 25 do 27 kwietnia 2016 roku

 

od 2 do 7 czerwca 2016 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

29 kwietnia 2016 roku

 

10 czerwca 2016 roku

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie