magiczny swiat zabawek 2016

Szczegółowy Regulamin Konkursu: 

 

PATRONAT HONOROWY

rzecznik praw dziecka symbol

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

LITERACKO-ARTYSTYCZNY

„Magiczny świat zabawek:

o środowisko naturalne dbamy,

na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy”

organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie

pod patronatem honorowym:

Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka  

oraz

Śląskiego Kuratora Oświaty

Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec

Wójta Gminy Rudziniec  

Starosty Gliwickiego

Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach

Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec

Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

Współorganizatorzy:

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców SP w Rudnie

 

Rok szkolny 2016/2017

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

-  dr Bożena Kaczmarczyk

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CELE KONKURSU

- uświadomienie potrzeby dbania o środowisko naturalne,

- budowanie wrażliwości ekologicznej,

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci w zakresie działalności artystycznej,

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,

- ujawnianie talentów i promocja uzdolnień młodych twórców,

- upowszechnienie praw dziecka, w tym prawa do zabawy i posiadania zabawek,

-  doskonalenie umiejętności pisania wybranych form literackich,

- kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na przedmioty otaczające je.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Zespół w Rudnie

ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec, woj. śląskie.

2. Odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu jest dr Bożena Kaczmarczyk.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z całej Polski.

5. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z danej szkoły.

6. Prace konkursowe należy składać do dnia 20.10.2016 r. w sekretariacie szkoły (decyduje data stempla pocztowego). Można je również przesyłać pocztową tradycyjną  na adres szkoły:

ZSP w Rudnie, ul. Szkolna 9; 44-160 Rudziniec z dopiskiem: „Magiczny świat zabawek”.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie KARTY UCZESTNIKA (zał.1) oraz OŚWIADCZENIA (zał. 2).

8. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie przygotowują komiks pt. „O środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy”. Główny bohater komiksu, czyli upersonifikowany miś o nadzwyczajnych zdolnościach, przeżywa przygody (np. ratuje Ziemię przed katastrofą ekologiczną) i jednocześnie uczy ludzi, jak należy dbać o środowisko naturalne.

Komiks:

- powinien być wykonany ręcznie, techniką dowolną (forma płaska),

- format pracy – A4; blok techniczny (kartki białe lub kolorowe),

- teksty powinny być zapisane (czytelnie!) piórem lub długopisem,

- praca nie może przekroczyć 4 stron (nie licząc okładki),

- na okładce powinny znaleźć się: tytuł pracy (można wprowadzić dodatkowo podtytuł) oraz pseudonim autora,

- gotową pracę należy zeskanować i zapisać na płycie CD (min, format pliku: 1748x2480 pikseli, rozdzielczość 300 DPI).

9. Prace uczniów powinny znajdować się w kopercie wraz z informacją o autorze – zał. 1 oraz  oświadczeniem – zał. 2 (informacja niezbędna dla organizatora podczas odkodowania prac!).

10. Jeżeli z jednej szkoły wysyłanych jest kilka prac, wówczas każdą z nich należy zapakować do osobnej koperty a następnie wszystkie koperty włożyć do jednej zbiorczej.

11. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

12. Wybór najlepszych prac konkursowych dokonywany jest w drodze otwartej dyskusji komisji.

13.1.W przypadku, gdy zdania komisji będą podzielone, wybór spośród dwóch lub większej ilości prac konkursowych może zostać dokonany w drodze głosowania. Przy czym:

  1. głosowanie jest jawne
  2. wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów;
  3. w przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji.

14. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

15. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 15.11.2016 r. o godz. 11:00 w ZSP w Rudnie.

16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły:

http://sprudno.edu.pl/  najpóźniej do dnia 10.11.2016 r.

17. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla opiekunów laureatów podziękowania.

18. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego

regulaminu, jest również zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników – nazwiska

laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie nagrodzonych prac.

19. Udział w konkursie jest bezpłatny.

20. UWAGA!!! W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zał. 1

KARTA UCZESTNIKA

 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………….

Pseudonim ……………………………………………………………………………………

Klasa ………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły (adres, nr tel., fax, e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………...................................................

                                                                                                                     …………………

                                                                                                                      Podpis opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 2

OŚWIADCZENIE

Ja, ……………………………………………, oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy zgłoszonej na Ogólnopolski Konkurs Literacko-Artystyczny pt. „Magiczny świat zabawek: o środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy”.

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych jako autora oraz na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora w celach reklamowych oraz naukowych (np. publikacja naukowa).

………………………

Podpis uczestnika

szukaj na stronie

Szkoła Podstawowa w Rudnie